over identiteit, hersenen en stoornissen

Bij het 1e SWP Hersencongres in 2010, ‘Hersens, Hechting en Hulpverlening’, was stress een leidend thema. Het 2e SWP Hersencongres in 2012, ‘Hersens in voor- en tegenspoed’, ging diep in op de gevolgen van vroege (chronische) stress door ‘early life events’ voor kind en levensloop. Het 3e SWP Hersencongres in 2013, ‘Bodemloos’, zoomde indringend in op de samenhang tussen hersens, hechting en omgeving. Deze eerste drie SWP Hersencongressen vormden vooral inleidingen op deelaspecten van hersengroei, hersenontwikkeling en gedrag. Het 4e SWP Hersencongres ging over het belang van netwerkvorming in het brein en de invloed van de samenhang tussen factoren als genetische aanleg, executieve functies, stress en gedrag op de ontwikkeling van dat brein. Het aanstaande 5e SWP Hersencongres gaat dieper in op die netwerkvorming en legt daarbij een link tussen identiteit, hersenen en stoornissen.

Accreditatie
Voor dit congres zijn accreditaties verkregen van Accreditatie Bureau Algemene Nascholing (ABAN), Accreditatiebureau Verpleegkundig Specialisten RegisterAccreditatiebureau FGzPt  en Registerplein (voormalig BAMw), Accreditatiebureau NIP Kinder- en Jeugdpsycholoog (K&J) / NVO Orthopedagoog-Generalist (OG) Accreditatiebureau Kwaliteitsregister V&V en Register Zorgprofessionals.

Meer informatie over accredidaties en puntentoekening vindt u op de pagina accreditatie.

Voor vragen over deze en mogelijke andere accreditaties kunt u contact opnemen met het congressecretariaat via (office@logacom.nl). 

Informatiemarkt
Op het 5e SWP Hersencongres wordt een informatiemarkt ingericht waar verschillende bedrijven en organisaties zich presenteren. Bent u geïnteresseerd om op deze informatiemarkt aanwezig te zijn? Dat kan! Neem hiervoor contact op met Logacom op 020-3203364 of stuur een e-mail naar office@logacom.nl.

Zelfbewust, zelfgenoegzaam, zelfkennis, zelfbeschikking, zelfbeeld, zelfmoord, zelfoverwinning, zelf...

Het ‘zelf’ waarnaar wordt verwezen is een verzamelterm, uitdrukking van de dynamische uitkomst van iemands ontwikkeling, diens eigenschappen, kenmerkende gedragingen en omstandigheden. Een ontwikkeling die wordt beïnvloed door erfelijkheid en cultuur, levenservaringen, ontwikkelingsfase, gezondheidstoestand en het kunnen omgaan met stress.

Het zelf-concept is het geheel van overtuigingen, voorkeuren, meningen en houdingen die op een systematische wijze zijn georganiseerd, in de hersens zijn vastgelegd en die de grondslag vormen van ons bestaan.
Werd vroeger nog gedacht dat onafhankelijke hersengebieden exclusief verantwoordelijk zijn voor bepaalde functies en daarmee verbonden gedrag zoals waarnemen, spreken, bewegen, reageren en zo meer, inmiddels is het inzicht doorgebroken dat verbindingen tussen hersengebieden c.q. netwerken in het brein uiteindelijk het meest bepalend zijn voor dat gedrag.

Na het 4e congres dat ruim aandacht besteedde aan de netwerkvorming in het brein, legt het 5e SWP-Hersencongres een verband tussen de wijze waarop de activiteit van een bijzonder netwerk van hersengebieden, het zogenaamde Default Mode Network, de basis vormt van het functioneren van het autobiografisch geheugen, van zelfcontrole en zelfregulatie, van het kiezen van persoonlijke doelen en van sociaal functioneren. 
Omstandigheden zijn nooit hetzelfde. Dat vereist het vermogen je flexibel te kunnen aanpassen aan die wisselende omstandigheden, een vermogen dat al dan niet door de hersens wordt ondersteund. Onvermogen te kunnen schakelen (vaak tussen wat en hoe) ligt niet zelden ten grondslag aan allerlei gedragsstoornissen. Gedrag wordt dan waarneembaar star, onflexibel en onaangepast. Afwijkende aanleg, verstoring van een normale ontwikkeling, trauma’s en chronische stress kunnen het leren van ervaringen en een normale aanpassing aan wisselende omstandigheden ernstig bemoeilijken. Dat is met name het geval als onvoldoende kan worden geschakeld tussen zelfgericht en zaakgericht handelen.  

Twitter mee over het 4e SWP Hersencongres 
gebruik #hersencongres @logacom

Doelgroep
Het congres is bedoeld voor hulpverleners en therapeuten in jeugd- en volwassenenzorg en hun praktijkleiders/gedragsdeskundigen, verpleegkundigen, SVP-ers, managers kinderopvang, (GZ-, kinder-, jeugd- en eerstelijns-) psychologen, pedagogen, consultatiebureau-artsen, GGZ-artsen, psychiaters, onderwijskundigen, beleidsmakers op gemeentelijk, provinciaal en landelijk niveau en koepelorganisaties.